domů domů domů

Pravidla pro zahájení provozu
Základní školy Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106

Mgr. Iveta Ostrýžová, červen 2020

Provoz školy bude zahájen dne 8. června 2020 pro všechny žáky, přičemž docházka do školy je i nadále dobrovolná.

Výuka žáků, kteří školu nebudou navštěvovat osobně, bude probíhat na dálku jako dosud.

Před prvním vstupem do školy odevzdají žáci Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění. Pokud jej nedodají, nebudou do budovy vpuštěni!

Žákům také bude změřena teplota. Pokud bude zvýšená i po opakovaném měření, budou vyzváni zákonní zástupci žáka, aby si dítě co nejdříve vyzvedli. Škola bude současně o podezření informovat spádovou hygienickou stanici.

Po změření teploty si žáci v zádveří školy vydezinfikují ruce a bez otálení vstupují do budovy, kde se přezují, a odcházejí do svých tříd.

Při pohybu po škole mají roušky všichni žáci i dospělí, pokud nespadají do výjimky uvedené v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. 5. 2020.

Předávání žáků proběhne před budovou školy. Rodiče nemají do školní budovy vstup povolen. Při vyzvedávání žáků proběhne komunikace mezi rodiči a školou pomocí školního videotelefonu. Pedagogický dozor připraví dítě k odchodu a doprovodí jej před školu, kde čekají zákonní zástupci.

V případě, že se žák z nějakého důvodu nemůže dostavit do školy, rodiče jej telefonicky omluví. Pokud se u žáka doma objeví příznaky možné nákazy COVID-19, rodiče o této skutečnosti neprodleně informují školu.

Provozní doba školy od 8. do 26. června 2020 je od 7:30 do 14:00 hodin.
Po domluvě možnost zajištění dohledu nad žáky od 7:00 hodin.

Žáci si přinesou 2 roušky, igelitový sáček na použité roušky a čistý ručník.

O dalších pravidlech chování a dodržování hygieny ve škole budou žáci informováni svými třídními učiteli.

Výdejna obědů na ZŠ T. G. Masaryka do 30. černa 2020 obědy nevydává, proto je nutné zajistit dětem stravu v patřičném množství rodiči z domova.


Aktuální informace o možnosti osobní přítomnosti žáků ve škole

Mgr. Iveta Ostrýžová, červen 2020

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. 5. 2020 č. j. MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN je

od 8. června možná přítomnost žáků i v naší škole.

Podmínkou je dobrý zdravotní stav a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.


Výuka do konce školního roku 2019/2020

Mgr. Iveta Ostrýžová, květen 2020

Na základě informací z manuálu vydaného MŠMT dne 30. 4. 2020 budou školy,
případně třídy zřízené dle §16, odst. 9 školského zákona (a sem patří naše škola)
do 30. 6. 2020 pro žáky uzavřeny. Výuka bude nadále probíhat na dálku.


Zápis do 1. ročníku

Mgr. Iveta Ostrýžová, duben 2020

Dříve avizovaný termín zápisu 22. 4. 2020 lze vzhledem k nouzovému stavu změnit. Jako nejvhodnější způsob se jeví provedení zápisu dítěte po telefonické nebo písemné komunikaci s ředitelkou školy.
Nejzazší termín zápisu je 30. duben 2020.

Pište nebo volejte na tyto kontakty:
e-mail: ivetaostryzova@seznam.cz
tel.: 566 552 032
mobil: 606 752 890


Znovuotevření školy po koronavirové pandemii

Mgr. Iveta Ostrýžová, duben 2020

O termínu otevření školy pro vaše děti vás budeme včas informovat e-mailem, SMS zprávou nebo telefonicky. Zatím bohužel nemáme bližší informace.


Projekt EU

Mgr. Iveta Ostrýžová, duben 2020

Naše škola je od 1. 8. 2019 zapojena do projektu spolufinancovaného Evropskou unií. Projekt má označení: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015593 „Šablony II – ZŠ Tyršova 106, Bystřice nad Pernštejnem“. Výše dotace činí 397 679,- Kč. Cílem projektu je rozvoj převážně čtenářské gramotnosti žáků, jejich podpora v oblasti informačních a komunikačních technologií při vzdělávání. Aktivity projektu také přispějí k rozvoji osobnostně sociálních dovedností pedagogických pracovníků.


Reflexe na aktivitu v rámci Erasmu+

Mgr. Iveta Ostrýžová, duben 2020

Dne 14. 2. 2020 jsme v naší malé „speciální“ škole přivítali zahraniční studenty Carlese a Samuela. Přišli v doprovodu paní Ing. Jitky Zelené z MAP II. Nejprve jsme se dozvěděli základní informace o svátku sv. Valentýna a současně o 15. výročí založení Youtube. Tyto informace nám velmi příjemnou formou podala paní Jitka Zelená. Poté dostali slovo Carles se Samuelem. Každý z nich představil sebe a posléze videoprezentací i zemi, odkud přijeli: Carles ze Španělska, Samuel z Itálie. Zbytečné byly moje obavy, jak budou žáci, z nichž polovina anglicky neumí vůbec a druhá polovina ovládá pouze základy, na anglicky mluvící studenty reagovat. Chlapci svým přístupem a snahou mluvit i česky všechny žáky zaujali. Kde si nerozuměli, pomohla paní učitelka Anna Tomanová. Atmosféra po celou dobu návštěvy byla úžasná. Na závěr jsme si společně zazpívali: česky, italsky i španělsky! Už nyní se všichni těšíme na další setkání!


Buďme ekologičtější, vyplatí se to!

Mgr. Anna Tomanová, duben 2020

Určitě si každý z nás často klade otázku, proč je důležité myslet ekologicky? Životní prostředí je téma, o kterém se hodně diskutuje, protože se dotýká nás všech. Globální oteplování, kácení deštných pralesů, znečišťování vodních toků a celkové poškozování životního prostředí člověkem může vést až k jeho úplné devastaci. Aby tyto ničivé dopady byly co nejmenší, měli bychom zakomponovat ekologické chování do každodenních činností. V běžném životě je dnes samozřejmostí nejen třídění odpadů, ale můžeme se snažit o ještě větší ekologické fungování v domácnostech a na pracovištích. K tomu neodmyslitelně patří úspora energií a výroba energií z obnovitelných zdrojů. Nemusí se proto těžit další přírodní suroviny a celkově se snižuje zátěž na životní prostředí. Současným trendem se pak stává ekologická domácnost bez odpadů pro opravdové nadšence. I naše škola každoročně přispívá řadou aktivit k ochraně životního prostředí. Mezi nejdůležitější patří recyklace elektrozařízení a baterií ke zpětnému odběru. Z vyúčtování společnosti ASEKOL, která pro nás tuto recyklaci zajišťuje, vyplývá, že jsme za loňský rok pomohli uspořit: 2 MWh elektrické energie, 120 l ropy, 6,33 metrů krychlových vody a 0,04 t primárních surovin. Snížili jsme emise skleníkových plynů o 0,64 t kysličníku uhličitého a produkci nebezpečných odpadů o 3,2 t. Výsledek studie jednoznačně ukazuje, že zpětný odběr, i těch nejmenších elektrozařízení, má smysl. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.


Má vaše dítě „DYS“?

Mgr. Iveta Ostrýžová, březen 2020

Dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, to jsou odborné názvy pro specifické poruchy učení, které se projevují problémy při čtení, psaní, neschopností aplikovat gramatická pravidla do písemné podoby, potížemi s matematickými představami. Dětí s těmito poruchami stále přibývá. Možná k nim patří i to vaše. U nás ve „speciální“ základní škole chystáme pro tyto děti otevřít třídu pro 6 – 8 žáků. Nabízíme klidné rodinné prostředí, malý kolektiv žáků se stejným nebo podobným „trápením“, které budou vzdělávat kvalifikovaní a zkušení speciální pedagogové. Pokud byste chtěli změnu pro vaše dítě, přijďte se k nám nezávazně podívat u příležitosti Dne otevřených dveří dne 18. března v době od 8 do 16 hodin, nebo kdykoliv po domluvě na telefonu 566 552 032. Rádi vám zodpovíme vaše dotazy ohledně vzdělávání v naší škole. Jen se, prosím, k návštěvě odhodlejte včas, nejpozději do konce dubna. Těšíme se na vás i vaše děti.


„Jak se vodníček stal hasičem“

Mgr. Iveta Ostrýžová, prosinec 2019

Na pátek 29. listopadu jsme se v naší škole moc těšili. Přijela za námi totiž paní Zdeňka Šiborová z Nové Vsi u Nového Města na Moravě, abychom jí pokřtili její poslední knížku pro děti Jak se vodníček stal hasičem. Protože se nám taková příležitost nenaskytne každý den, přizvali jsme na toto setkání i paní učitelky a děti ze ZŠ v Lísku. Nejprve paní Šiborová představila sebe a poté i svoje knihy. Začala je psát pro svoji první vnučku, které je nyní už 12 let. Eliška a Matyáš z Lísku a Yvonne z naší školy společně knihu pokřtili. To znamená, že ji polili dětským šampaňským vínem, kterým jsme si pak všichni na úspěšnou budoucnost knížky připili. Všechny příběhy nádherně ilustruje paní Petra Tatíčková a k dostání by měly být v knihkupectví v Novém Městě na Moravě.


Máte „trochu jiné“ dítě?

Mgr. Iveta Ostrýžová, březen 2019

Nebojte se ho přihlásit do naší „speciální“, ale základní školy na Tyršově ulici č.106 (vlevo dole za průchodem pod Starou radnicí směrem ke stadionu). Termín nezávazné návštěvy u nás ve škole je možný denně od 8 do 15 hodin, nebo po domluvě na telefonním čísle 566 55 20 32.

Co nabízíme:

 • výuku vedenou zkušenými speciálními pedagogy a asistentkami pedagoga
 • logopedickou péči
 • malý kolektiv žáků ve třídě - „rodinné prostředí“
 • výuku angličtiny, práci na počítači, sportování v hale
 • výuku podle individuálního vzdělávacího plánu dle potřeb vašeho dítěte
 • zájmové útvary a školní družinu zdarma
 • nepovinný předmět náboženství
 • návštěvy kulturních představení, výlety, exkurze
 • účast ve sportovních, kulturních a ekologických soutěžích
 • zapojení do projektů
 • bezbariérový přístup do školy i uvnitř budovy
 • doprovod dětí do školní jídelny do ZŠ TGM
 • spolupráci s místním stacionářem

Koho vzděláváme?

 • žáky s tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým a souběžným postižením více vadami
 • žáky se závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení nebo chování
 • žáky s poruchami autistického spektra (autismem)

Na ostatní otázky vám rádi odpovíme při osobní návštěvě. Těšíme se na vás!


„Speciální škola“ v Bystřici existuje!

V měsíci říjnu 2016 jsme si připomněli již 55 let od doby, kdy škola přivítala první žáky. Současný oficiální název je Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106, a navštěvují ji převážně žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole se pouze nevzdělávají, ale také se účastní většiny aktivit jako žáci škol běžných. Pro nezasvěcené si dovolím zmínit některé z nich. Dvakrát ročně zajišťujeme preventivní programy (vztahy mezi lidmi, nebezpečí drog,..), jednou za dva roky se zapojujeme do projektu První pomoc do škol, zajistili jsme besedu s policistou. V bystřickém kulturním domě si nikdy nenecháme ujít představení Divadla Beze Jména nebo kulturní a výchovné programy a výstavy. Letos naši žáci jeli za kulturou i do Brna do divadla Polárka. Každoročně s žáky připravujeme program na školní vánoční besídku, na jaře vystupujeme na náměstí při oslavách Dne rodin. V rámci speciálních škol dosahujeme pěkných výsledků v atletickém čtyřboji. Letos byli úspěšní všichni naši žáci v okresním kole recitační soutěže ve Velkém Meziříčí. Dlouhou tradici má u nás i ekologická výchova. Sbíráme starý papír, plastová víčka, léčivé byliny, pomerančovou kůru, vysloužilé elektrospotřebiče a baterie. V rámci projektu Celé Česko čte dětem přiblížila žákům život v Asii a Austrálii paní Pavla Wilhelmová, zážitky z Nového Zélandu sdělila ředitelka školy Iveta Ostrýžová a s Ronjou, dcerou loupežníka nás seznámila paní Alena Vavříčková. Díky rodičům našich žáků jsme nemalými částkami přispěli nadaci Život dětem a Fondu Sidus, pomáhajícím rodinám vážně nemocných dětí. S žáky ze základní školy v Lísku jsme strávili příjemné odpoledne v bystřické sportovní hale při turnaji v kuželkách. Cílem školního výletu se stalo Planetárium Brno. Myslím, že výčet aktivit na jednu malou školu s 35 žáky není úplně zanedbatelný, a to není úplný. A také věřím, že i v dalších letech budeme moci našim žákům zajišťovat dostatek zajímavých podnětů a informací z různých oblastí života a že bude na školní léta vzpomínat v dobrém i devět žáků, kteří v červnu ukončili školní docházku. S ostatními se po prázdninách těším na shledanou! Krásný zbytek prázdnin přeje Iveta Ostrýžová (příspěvek do měsíčníku Bystřicko, srpen 2017)


Šance pro Vaše dítě

Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 Nabízí pro Vaše děti: Vzdělávání podle nového Školního vzdělávacího programu od 1.9.2007 pro žáky s lehkým mentálním postižením. Tato výuka byla zahájena v 1. a 6. ročníku a je již realizována ve všech ročnících. Vedle běžných předmětů byla zahájena výuka cizího jazyka (angličtina) od 6. ročníku, od 3. ročníku předmět informační a komunikační technologie. Poskytujeme především vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - zdravotním postižením, to znamená, že se u nás mohou učit děti, které by v souvislosti s náročností běžných škol těžko učivo doháněly nebo zvládaly. Vzdělávací program na tuto skutečnost pamatuje. Učivo je rozložené do delšího časového období a tedy probíráno pomalejším tempem. Celkový obsah učiva je zaměřen na praktický život. Při výuce využíváme počítačů ve dvou počítačových učebnách a také v ostatních třídách, kde je alespoň jeden počítač. Máme dostatek výukových programů pro základní vyučovací předměty ve všech ročnících. Pamatujeme i na bezbariérovost, kterou již máme kompletně vyřešenou v 1. podlaží. K dispozici využíváme i schodolez, kterým řešíme přesun imobilních žáků do 2. podlaží. V naší škole se tudíž mohou vzdělávat i vozíčkáři. V odpoledních hodinách je k dispozici školní družina. Pravidelně každoročně funguje několik zájmových útvarů (kroužků): práce s počítačem, základy angličtiny, taneční kroužek, a další. Všem rodičům, kteří se chtějí o vzdělávacích možnostech v naší škole dozvědět více, rádi poskytneme veškeré informace. Žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením se vzdělávají v Základní škole speciální. Pro tyto žáky máme vypracován nový školní vzdělávací program s účinností od 1.9. 2010. Po absolvování naší školy mají žáci možnost studia především učebních oborů v níže uvedených nejbližších školách. • Vyšší odborná škola, Střední odborná škola zemědělsko - technická Bystřice n. Pern. Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Odborné učiliště a praktická škola Lomená 44 Brno. O jednotlivých učebních oborech v uvedených školách Vám rádi podáme informace. Kontakt: 566 552 032