domů domů domů

GDPR

General Data Protection Regulation

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) jsme přistoupili k následujícím krokům, které by měly prokázat soulad naší organizace s požadavky GDPR:

- zmapovali jsme současnou situaci ve škole z hlediska zpracování osobních údajů

- vydali jsme směrnici upravující nakládání s osobními údaji žáků a zaměstnanců školy

- zajistili jsme nové souhlasy se zpracováním osobních údajů žáků od jejich zákonných zástupců

- jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů ve škole

Na základě výše zmíněného zaručujeme, že údaje vašich dětí i našich zaměstnanců budou v naší škole i nadále v bezpečí a že nedovolíme jejich zneužití nebo ztrátu.

Zpracováváme tyto osobní údaje žáků:
jméno a příjmení, adresní údaje, rodné číslo, místo a datum narození, zdravotní pojišťovnu, občanství, národnost, zdravotní postižení nebo omezení, obor vzdělávání, ročník, jméno a příjmení zákonných zástupců, jejich adresní údaje a telefonní kontakt.

Zpracováváme i tyto osobní údaje zaměstnanců školy:
jméno a příjmení, adresní údaje, rodné číslo, místo a datum narození, zdravotní pojišťovnu, občanství, národnost, rodinný stav, dosažené vzdělání, titul u jména, telefonní číslo, e-mailovou adresu.

Upozorňujeme, že fotodokumentace a videa z vystoupení jsou pořizována pro vlastní potřebu organizace a nebudou předávána třetím stranám.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro naši organizaci byla jmenována Mgr. Iveta Ostrýžová, tel. 566 552 032