domů domů domů

Archiv článků


ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Zápis


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

  ve škole pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se uskuteční ve středu 15. března 2023 v době od 9 do 14 hodin. Těšíme se na vás v Základní škole Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 . V případě zájmu návštěva možná po telefonické domluvě i mimo uvedený termín. Telefonní kontakt 566 552 032.


Přípravný stupeň

Barbora Schauerová, březen 2023

   Fotka   

  Ve školním roce 2022/2023 byla otevřena třída přípravného stupně v základní škole Bystřice nad Pernštejnem. Třída je určena pro děti předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami. Kapacita třídy je šest dětí, kterým se věnuje speciální pedagog a asistentka pedagoga. Děti jsou do třídy zařazeny na základě žádosti rodičů a doporučení speciálně pedagogického centra. Prostředí třídy je přizpůsobeno individuálním potřebám dětí.

   Naši třídu navštěvují čtyři předškoláci. Hlavním cílem je rozvoj komunikačních a motorických dovedností. Snažíme se u dětí rozvíjet pracovní návyky, sociální vztahy a sebeobsluhu. S dětmi si hrajeme, malujeme, tvoříme, cvičíme a zpíváme. Pravidelně chodíme na školní zahradu, hřiště nebo na procházky. Pro podporu a rozvoj dětí využíváme strukturované učení, logopedickou terapii, prvky muzikoterapie, arteterapie a ergoterapie nebo relaxační cvičení. V případě zájmu Vás moc rádi přivítáme a naši třídu představíme!


ADVENT V ZŠ TYRŠOVA 106

Anna Tomanová, učitelka, leden 2023

  Advent je krásné období na konci roku, kdy se děti a dospělí těší na Vánoce, které stráví u stromečku společně se svými blízkými. Všichni rádi zdobíme své domovy jmelím, zapalujeme svíce na adventním věnci, pečeme cukroví, nakupujeme dárky a děti si zpříjemňují čekání na Ježíška otevíráním okének na adventním kalendáři. Snad si najdeme v tom shonu i čas na rozjímání, zklidnění a dobročinnost.

  Ani v naší škole se žáci a pedagogové v prosinci nenudí. Abychom vytvořili správnou vánoční atmosféru, uspořádali jsme třídní dílničky, kde si žáci vyzkoušeli zručnost při výrobě vánočních výrobků. Jednalo se zejména o vánoční stromečky, svícny, lampičky, vánoční okénka a dekorativní květináče z přírodních a kombinovaných materiálů. Výrobky pak byly vystaveny na chodbách nebo ve třídě.

  Mikulášská besídka proběhla již tradičně 5. prosince. Deváťáci se převlékli za anděla a čerty. Role Mikuláše se zhostila jedna paní učitelka. Všichni žáci měli připravenou krátkou báseň nebo píseň a pak byli za svůj výkon odměněni perníkem a ovocem. Akce se vydařila skvěle a čerti nikoho neodnesli.

  Poslední prosincovou akcí je vánoční besídka, na kterou si každá třída připravila vlastní pěvecké, recitační, taneční nebo divadelní vystoupení pod vedením třídních učitelek. Pro účinkující to je velký stres, ale nakonec program všichni zvládnou a těší se na vánoční prázdniny.

   To bylo krátké ohlédnutí za adventním obdobím v naší škole.

   V novém roce 2023 Vám přejeme zdraví, štěstí, hodně úspěchů a mír ve světě.


Vánoční besídka 20. 12. 2022

   prezentace   


Přípravný stupeň

Od září 2022 otvíráme přípravný stupeň základní školy speciální! Přijímáme děti narozené nejpozději 31. 8. 2018 a starší. Ve třídě bude maximálně 6 dětí. Věnovat se jim bude speciální pedagog a asistent pedagoga. Neváhejte nás kontaktovat na telefonu 566 552 032 nebo 606 752 890. Těšíme se i na Vaši nezávaznou osobní návštěvu.


Zápis


Dny otevřených dveří


60 let „speciální“ školy v Bystřici

Mgr. Iveta Ostrýžová, září 2021

Srdečně zveme všechny, kteří mají zájem na vlastní oči vidět,
jak si v naší školičce žijeme.
Těšíme se na Vás v úterý 16. listopadu od 9 do 15 hodin

Škola


Jak si v době kovidové žijeme ve speciální škole

Mgr. Iveta Ostrýžová - 15. 2. 2021

  Už to bude rok, kdy nás ze dne na den zaskočil nouzový stav. Dlouhých 12 týdnů jsme se snažili učit distančně tak, jak nám to podmínky rodin i učitelů dovolily. Koncem května ministerstvo zdravotnictví umožnilo osobní přítomnost žáků ve školách. Všichni pedagogové a většina žáků a jejich rodin tuto možnost přivítali. A tak jsme během června stihli dokončit rozběhlé aktivity z projektu Šablony II, uskutečnili jsme 3 setkání s knihou k projektu Bystřicko čte dětem, cvičení v přírodě, školní výlet na hrad Pernštejn. Proběhlo i slavnostní předávání odměn a diplomů nejlepším sběračům bylin, kaštanů, pomerančové kůry, vysloužilých baterií a mobilů. Po letních prázdninách jsme se těšili, že už bude všechno jako dřív. Ale nebylo. Koronavirus se začal zase šířit a omezení přibývalo ... A po podzimních prázdninách opět nastoupila distanční výuka. Naštěstí pro náš typ školy jen do 16. listopadu. Dle manuálu ministerstva školství pedagogičtí zaměstnanci ani žáci naší školy nemuseli v budově nosit roušky. A tak se stalo, že se nám virus ve škole rozšířil a většina zaměstnanců i žáků covidem onemocněla, nebo musela být v karanténě. Jsme malý kolektiv, máme pouze 20 žáků, což odpovídá jedné třídě na běžné základní škole. Naštěstí jsme nemoc všichni bez větších útrap přežili a od Vánoc opět fungujeme v běžném režimu. Mrzí nás, že nemůžeme podnikat některé aktivity jako dřív, ale věříme, že bude líp. Sobě i vám všem přejeme hodně zdraví, veselou mysl a spoustu radosti z každodenních maličkostí.

Iveta Ostrýžová


Pravidla pro zahájení provozu
Základní školy Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106

Mgr. Iveta Ostrýžová, červen 2020

Provoz školy bude zahájen dne 8. června 2020 pro všechny žáky, přičemž docházka do školy je i nadále dobrovolná.

Výuka žáků, kteří školu nebudou navštěvovat osobně, bude probíhat na dálku jako dosud.

Před prvním vstupem do školy odevzdají žáci Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění. Pokud jej nedodají, nebudou do budovy vpuštěni!

Žákům také bude změřena teplota. Pokud bude zvýšená i po opakovaném měření, budou vyzváni zákonní zástupci žáka, aby si dítě co nejdříve vyzvedli. Škola bude současně o podezření informovat spádovou hygienickou stanici.

Po změření teploty si žáci v zádveří školy vydezinfikují ruce a bez otálení vstupují do budovy, kde se přezují, a odcházejí do svých tříd.

Při pohybu po škole mají roušky všichni žáci i dospělí, pokud nespadají do výjimky uvedené v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. 5. 2020.

Předávání žáků proběhne před budovou školy. Rodiče nemají do školní budovy vstup povolen. Při vyzvedávání žáků proběhne komunikace mezi rodiči a školou pomocí školního videotelefonu. Pedagogický dozor připraví dítě k odchodu a doprovodí jej před školu, kde čekají zákonní zástupci.

V případě, že se žák z nějakého důvodu nemůže dostavit do školy, rodiče jej telefonicky omluví. Pokud se u žáka doma objeví příznaky možné nákazy COVID-19, rodiče o této skutečnosti neprodleně informují školu.

Provozní doba školy od 8. do 26. června 2020 je od 7:30 do 14:00 hodin.
Po domluvě možnost zajištění dohledu nad žáky od 7:00 hodin.

Žáci si přinesou 2 roušky, igelitový sáček na použité roušky a čistý ručník.

O dalších pravidlech chování a dodržování hygieny ve škole budou žáci informováni svými třídními učiteli.

Výdejna obědů na ZŠ T. G. Masaryka do 30. černa 2020 obědy nevydává, proto je nutné zajistit dětem stravu v patřičném množství rodiči z domova.


Aktuální informace o možnosti osobní přítomnosti žáků ve škole

Mgr. Iveta Ostrýžová, červen 2020

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. 5. 2020 č. j. MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN je

od 8. června možná přítomnost žáků i v naší škole.

Podmínkou je dobrý zdravotní stav a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.


Výuka do konce školního roku 2019/2020

Mgr. Iveta Ostrýžová, květen 2020

Na základě informací z manuálu vydaného MŠMT dne 30. 4. 2020 budou školy,
případně třídy zřízené dle §16, odst. 9 školského zákona (a sem patří naše škola)
do 30. 6. 2020 pro žáky uzavřeny. Výuka bude nadále probíhat na dálku.


Projekt EU

Mgr. Iveta Ostrýžová, duben 2020

Naše škola je od 1. 8. 2019 zapojena do projektu spolufinancovaného Evropskou unií. Projekt má označení: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015593 „Šablony II – ZŠ Tyršova 106, Bystřice nad Pernštejnem“. Výše dotace činí 397 679,- Kč. Cílem projektu je rozvoj převážně čtenářské gramotnosti žáků, jejich podpora v oblasti informačních a komunikačních technologií při vzdělávání. Aktivity projektu také přispějí k rozvoji osobnostně sociálních dovedností pedagogických pracovníků.


Reflexe na aktivitu v rámci Erasmu+

Mgr. Iveta Ostrýžová, duben 2020

Dne 14. 2. 2020 jsme v naší malé „speciální“ škole přivítali zahraniční studenty Carlese a Samuela. Přišli v doprovodu paní Ing. Jitky Zelené z MAP II. Nejprve jsme se dozvěděli základní informace o svátku sv. Valentýna a současně o 15. výročí založení Youtube. Tyto informace nám velmi příjemnou formou podala paní Jitka Zelená. Poté dostali slovo Carles se Samuelem. Každý z nich představil sebe a posléze videoprezentací i zemi, odkud přijeli: Carles ze Španělska, Samuel z Itálie. Zbytečné byly moje obavy, jak budou žáci, z nichž polovina anglicky neumí vůbec a druhá polovina ovládá pouze základy, na anglicky mluvící studenty reagovat. Chlapci svým přístupem a snahou mluvit i česky všechny žáky zaujali. Kde si nerozuměli, pomohla paní učitelka Anna Tomanová. Atmosféra po celou dobu návštěvy byla úžasná. Na závěr jsme si společně zazpívali: česky, italsky i španělsky! Už nyní se všichni těšíme na další setkání!


Buďme ekologičtější, vyplatí se to!

Mgr. Anna Tomanová, duben 2020

Určitě si každý z nás často klade otázku, proč je důležité myslet ekologicky? Životní prostředí je téma, o kterém se hodně diskutuje, protože se dotýká nás všech. Globální oteplování, kácení deštných pralesů, znečišťování vodních toků a celkové poškozování životního prostředí člověkem může vést až k jeho úplné devastaci. Aby tyto ničivé dopady byly co nejmenší, měli bychom zakomponovat ekologické chování do každodenních činností. V běžném životě je dnes samozřejmostí nejen třídění odpadů, ale můžeme se snažit o ještě větší ekologické fungování v domácnostech a na pracovištích. K tomu neodmyslitelně patří úspora energií a výroba energií z obnovitelných zdrojů. Nemusí se proto těžit další přírodní suroviny a celkově se snižuje zátěž na životní prostředí. Současným trendem se pak stává ekologická domácnost bez odpadů pro opravdové nadšence. I naše škola každoročně přispívá řadou aktivit k ochraně životního prostředí. Mezi nejdůležitější patří recyklace elektrozařízení a baterií ke zpětnému odběru. Z vyúčtování společnosti ASEKOL, která pro nás tuto recyklaci zajišťuje, vyplývá, že jsme za loňský rok pomohli uspořit: 2 MWh elektrické energie, 120 l ropy, 6,33 metrů krychlových vody a 0,04 t primárních surovin. Snížili jsme emise skleníkových plynů o 0,64 t kysličníku uhličitého a produkci nebezpečných odpadů o 3,2 t. Výsledek studie jednoznačně ukazuje, že zpětný odběr, i těch nejmenších elektrozařízení, má smysl. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.


ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Březen 2020

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TYRŠOVA 106(„speciální škola“)
srdečně zve rodiče i jejich děti
K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

Co nabízíme:

  • nízký počet žáků ve třídě,
  • výuku zajištěnou speciálními pedagogy,
  • logopedickou péči
  • výuku angličtiny

Těšíme se na vás ve středu
22. dubna 2020 v době od 8:00 do 16:00 hodin

Jiný termín lze domluvit na tel. čísle: 566 552 032
Rodiče přinesou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a doporučení poradny (Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně-pedagogické centrum)


Leták

(*_*)


„Jak se vodníček stal hasičem“

Mgr. Iveta Ostrýžová, prosinec 2019

Na pátek 29. listopadu jsme se v naší škole moc těšili. Přijela za námi totiž paní Zdeňka Šiborová z Nové Vsi u Nového Města na Moravě, abychom jí pokřtili její poslední knížku pro děti Jak se vodníček stal hasičem. Protože se nám taková příležitost nenaskytne každý den, přizvali jsme na toto setkání i paní učitelky a děti ze ZŠ v Lísku. Nejprve paní Šiborová představila sebe a poté i svoje knihy. Začala je psát pro svoji první vnučku, které je nyní už 12 let. Eliška a Matyáš z Lísku a Yvonne z naší školy společně knihu pokřtili. To znamená, že ji polili dětským šampaňským vínem, kterým jsme si pak všichni na úspěšnou budoucnost knížky připili. Všechny příběhy nádherně ilustruje paní Petra Tatíčková a k dostání by měly být v knihkupectví v Novém Městě na Moravě.


Lyžařský výcvik

Mgr. Jaroslava Sluková, březen 2019

Letos nám sněhové podmínky přály, a tak jsme se mohli v  termínu od 4. – 8. února zúčastnit s žáky druhého stupně lyžařského výcviku na běžkách. Pro některé to byly ze začátku krušné chvilky, protože na běžkách stáli poprvé v životě. Po prvotní nejistotě a spoustě pádů některých žáků, jsme se postupně dopracovali i k běhu, nebo spíše pokusům o běh na běžkách. Ostatní žáci, kteří byli šikovní od začátku, si své dovednosti už jen zdokonalovali i jízdou z kopce, ne vždy bez pádu, ale vždy bez úrazu. Potrápilo nás i počasí, když vysvitlo sluníčko, bylo krásně jako na horách, zastihla nás ale i zima. Některým to však vyhovovalo, byli rádi, že si mohou dát častěji pauzu a zahřát se teplým čajem z domova. Týden výcviku probíhal bez problémů a děti se neustále ve svých lyžařských dovednostech zlepšovaly a zdokonalovaly. Chtěla bych poděkovat paní asistentce M. Jílkové, která společně se mnou na žáky celou dobu dohlížela a dbala na bezpečnost, chování a vzájemnou ohleduplnost žáků během výcviku. Myslím si, že se výcvik všem moc líbil a už se všichni těší na další. Za rok hurá znovu na lyže!!!


Projekt EU

Od 1. srpna 2017 je naše škola zapojena v projektu spolufinancovaného Evropskou unií pod označením:
CZ.02.3.68./0.0/0.0/16_022/0007115
„ ŠABLONY – ZŠ TYRŠOVA 106, BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM“.
Dotace pro naši školu činí 209 263,- Kč. Cílem projektu je rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků.


Úspěch ve výtvarné soutěži

21. 6. 2006

Žáci školy na Masarykově náměstí (dříve speciální školy)se pod vedením paní učitelky Jílkové zapojili do výtvarné soutěže vyhlášené starostou města Bystřice n. Pern. ing. Karlem Pačiskou. Soutěže se mohly zúčastnit všechny školy ve městě včetně středních i mateřských. Výsledek je o to cennější, neboť z 10 možných finalistů se čtyři naši žáci dostali do závěrečného hodnocení. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo dne 21.6. 2006 za účasti starosty města a zástupců odboru školství města. Obzvláště pozoruhodné je celkové vítězství naší žákyně Zuzany Čermákové. Vítězná práce i další tři, které uspěly v soutěži budou sloužit jako výzdoba zasedací místnosti a chodeb na Městském úřadu v Bystřici nad Pernštejnem.


Naši žáci ve finále SHM v Jablonci nad Nisou

9.6.2006

Naše základní škola na Masarykově náměstí - dříve Speciální školy se tradičně účastní okresního kola v lehkoatletickém čtyřboji sportovních her mládeže (SHM). Již několik let za sebou dosahují chlapci i děvčata kvalitních výsledků. I letos se dařilo. Pro postup do dalšího kola jsou vždy důležitá umístění do 3. pořadí v celkovém součtu bodů všech disciplin – běh 60 m , hod kriketovým míčkem, skok daleký, běh 800m pro děvčata a 1500 m pro chlapce. Začalo to ve Velkém Meziříčí okresním kolem. Šestičlenné družstvo naší školy zvítězilo, nasbíralo nejvíce bodů v rámci okresu a přivezlo pohár. Z individuálních výsledků zaslouží pozornost celkové 2.místo Jakuba Komárka, 3. místo Břetislava Bednaříka a především umístění Lenky Nepejchalové v kategorii děvčat, její celkové 1. místo dávalo naději na dobré umístění v krajském kole. Lenka nezklamala a na krajské úrovni získala v kategorii děvčat celkové třetí místo. I tady upozornila na svoji silnou disciplinu - hod kriketovým míčkem. Lenka se probojovala až do celostátního finále, ve kterém startoval také Jakub Komárek. Oba reprezentovali kromě naší školy také kraj Vysočina. Celostátní finále SHM se uskutečnilo ve dnech 6. – 8. června 2006 v Jablonci nad Nisou za účasti čtrnácti krajů ČR. Kraj Vysočina tady reprezentoval jeden žák z Moravských Budějovic, dva žáci z Třebíče a dva žáci naší školy. Pozoruhodného výsledku i zde dosáhla Lenka Nepejchalová, která si výkonem 45,51 m vybojovala zlatou medaili v hodu kriketovým míčkem. Byla to jediná medaile kraje Vysočina. Gratulujeme.


Změna názvu školy

1.4.2006

V souvislosti s novou legislativou dochází v oblasti školství v posledních letech k mnoha změnám. Nový školský zákon, který byl schválen 24.9.2004 zavedl v oblasti povinného vzdělávání název základní škola. Tato skutečnost se odrazila i v oblasti speciálního školství, tedy školství, které poskytuje vzdělávání především pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Naše škola patří právě k tomuto typu školy. Krajský úřad, který je naším zřizovatelem, stanovil nový název od 1. 4. 2006
Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 60
Podle dodatku č.2 Zřizovací listiny organizace vykonává činnost:
1. základní školy
2. základní školy speciální
3. školní družiny
Poskytujeme především vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením, to znamená, že se u nás mohou učit děti, které by v souvislosti s náročností běžných škol a možnou absencí těžko učivo doháněly nebo zvládaly. Vzdělávací program na tuto skutečnost pamatuje. Učivo je rozložené do delšího časového období a tedy probíráno pomalejším tempem. Celkový obsah učiva je zaměřen na praktický život. Při výuce využíváme počítačů ve dvou počítačových učebnách. Máme dostatek výukových programů pro základní vyučovací předměty ve všech ročnících. Pamatujeme i na bezbariérovost, kterou již máme kompletně vyřešenou v 1. podlaží (přízemí). V naší škole se tudíž mohou vzdělávat i vozíčkáři. V odpoledních hodinách je k dispozici školní družina. Pravidelně každoročně funguje několik zájmových útvarů (kroužků) : práce s počítačem, základy angličtiny, hudebně taneční kroužek a další. Všem rodičům, kteří se chtějí o vzdělávacích možnostech v naší škole dozvědět více, rádi poskytneme veškeré informace.