domů domů domů

Povinné informace

Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106
příspěvková organizace
PSČ: 593 01
IČO: 70 83 28 11
Tel: 566 552 032
Bankovní spojení: KB Bystřice nad Pernštejnem, č.ú.: 13 233-751/0100

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006,
která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu
dle § 5 odst.1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106

2. Důvod a způsob založení

Historie školy se datuje k roku 1961. V současné době je zřizovatelem školy Kraj Vysočina.
Zřizovací listina byla vydána škole v souladu s usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 058/06/01/ZK ze dne 20. listopadu 2001.
Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání občanů kraje.

3. Organizační struktura

Ředitelka školy
Úsek pedagogický - Školní družina - Úsek ekonomický - Úsek provozní

- učitelé
- výchovná poradkyně - vychovatelka - účetní - školník
- asistenti pedagoga - uklízečka

4. Kontaktní spojení

Poštovní adresa:

Základní škola Bystřice nad Pernštejnem
Tyršova 106
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Úřední hodiny:

Pracovní dny: 7:30 – 14:00
O prázdninách: dle domluvy

Telefonní čísla: 566 552 032 – kancelář školy
605 326 036
Fax: škola fax nemá

Adresa internetové stránky:
www.zsbystrice.w1.cz
(www.zstbynpp.sweb.cz)

Adresa e-podatelny:

iozstbynp@seznam.cz, ivetaostryzova@seznam.cz - ředitelka školy
koukalovaludmila@seznam.cz - účetní
olga.jindrova@email.cz výchovná poradkyně

Identifikátor datové schránky: 5hntdnp

5. Případné platby lze poukázat:

13233751/0100 KB Bystřice nad Pernštejnem

6. IČ:

70832811

7. DIČ:

škola není plátcem daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty:

Hlavní dokumenty na: http://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci
Údaje o rozpočtu školy: https://analytika.kr-vysocina.cz

9. Žádost o informace:

Zodpovědnost za poskytování informací vůči žadatelům má ředitelka školy. Informace lze získat na základě vyplnění písemné Žádosti o poskytnutí informace, kterou si žadatel může vyzvednout v ředitelně školy. Poskytujeme pouze informace, které jsou v souladu se zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů. V případě zamítnutí žádosti vydá škola rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů, případně v řádně prodloužené lhůtě 30 dnů. Rozhodnutí je správním řízením ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů.

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Pracovníci pověření k podávání informací a přijímání žádostí:
Mgr. Iveta Ostrýžová – ředitelka školy
Mgr. Olga Jindrová – výchovná poradkyně
Ing. Ludmila Koukalová – účetní
Formulář písemné žádosti musí být řádně vyplněn. Ústní žádost lze vyřídit též ústně, pouze však se souhlasem žadatele. Písemná informace bude poskytnuta žadateli do 15 dnů ode dne doručení žádosti.

11. Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může žadatel podat odvolání k nadřízenému orgánu do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o jejím odmítnutí. Odvolání přijímá ředitelka školy. Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti postoupí ředitelka školy společně se spisovým materiálem zřizovateli-Krajskému úřadu Kraje Vysočina ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení.

12. Formuláře:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.- k vyžádání v ředitelně školy

13. Popisy postupů:

návody při řešení životních situací na: http://portal.gov.cz (Vzdělávání, věda, výzkum)

14. Předpisy:

Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Vydané právní předpisy Školní řád Klasifikační řád

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Jednostranná černobílá fotokopie formát A4 2 Kč
Jednostranná černobílá fotokopie formát A3 4 Kč
Oboustranná černobílá fotokopie formát A4 4 Kč
Oboustranná černobílá fotokopie formát A3 8 Kč
Jednostranná barevná fotokopie formát A4 3 Kč
Jednostranná barevná fotokopie formát A3 6 Kč
Oboustranná barevná fotokopie formát A4 6 Kč
Oboustranná barevná fotokopie formát A3 12 Kč
Poštovné a telekomunikační poplatky dle platných tarifů
Počítačový tisk 3 Kč za každý list
CD, DVD 20 Kč
Opis vysvědčení 100 Kč Osobní náklady za zpracování informací 1. hodina zdarma Osobní náklady za zpracování informací 120 Kč za každou další započatou hodinu. Úhrady jsou vybírány v hotovosti. Žadateli je vystaven doklad o zaplacení poplatku. Úhrada nákladů spojená s poskytnutím informací je příjmem školy.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2011


Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2023