Povinné informace

Základní škola

Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106

příspěvková organizace

PSČ : 593 01 IČO : 70 83 28 11 Tel : 566 552 032

Bankovní spojení: KB Bystřice nad Pernštejnem, č.ú.: 13 233-751/0100


Povinně zveřejňované informace


Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst.1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


1. Název


Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 10 6


2. Důvod a způsob založení


Historie školy se datuje k roku 1961.

V současné době je zřizovatelem školy Kraj Vysočina. Zřizovací listina byla vydána škole v souladu s usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 058/06/01/ZK ze dne 20. listopadu 2001.

Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání občanů kraje.3. Organizační struktura


Ředitelka školy


Úsek pedagogický Školní družina Úsek ekonomický Úsek provozní


- učitelé

- výchovná poradkyně - vychovatelka - účetní - školník

- asistenti pedagoga - uklízečka4. Kontaktní spojení


Poštovní adresa:

Základní škola Bystřice nad Pernštejnem

Tyršova 106

593 01 Bystřice nad Pernštejnem


Úřední hodiny:

Pracovní dny: 7:30 – 14:00

O prázdninách: dle domluvyTelefonní čísla:

566 552 032 – kancelář školy

605 326 036


Fax:

škola fax nemá


Adresa internetové stránky:

www.zsbystrice.w1.cz


Adresa e-podatelny:

iozstbynp@seznam.cz

ivetaostryzova@seznam.cz ředitelka školy

koukalovaludmila@seznam.cz účetní

olga.jindrova@email.cz výchovná poradkyně


Identifikátor datové schránky:

5hntdnp


5. Případné platby lze poukázat:


13233751/0100 KB Bystřice nad Pernštejnem


6. IČ:


70832811


7. DIČ:


škola není plátcem daně z přidané hodnoty


8. Dokumenty:


Hlavní dokumenty na:

http://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci


Údaje o rozpočtu školy:

https://analytika.kr-vysocina.cz


9. Žádost o informace:


Zodpovědnost za poskytování informací vůči žadatelům má ředitelka školy.

Informace lze získat na základě vyplnění písemné Žádosti o poskytnutíinformace, kterou si žadatel může vyzvednout v ředitelně školy.

Poskytujeme pouze informace, které jsou v souladu se zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.

V případě zamítnutí žádosti vydá škola rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů, případně v řádně prodloužené lhůtě 30 dnů. Rozhodnutí je správním řízením ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů.10. Příjem žádostí a dalších podání:


Pracovníci pověření k podávání informací a přijímání žádostí:

Mgr. Iveta Ostrýžová – ředitelka školy

Mgr. Olga Jindrová – výchovná poradkyně

Ing. Ludmila Koukalová – účetní


Formulář písemné žádosti musí být řádně vyplněn. Ústní žádost lze vyřídit též ústně, pouze však se souhlasem žadatele. Písemná informace bude poskytnuta žadateli do 15 dnů ode dne doručení žádosti.11. Opravné prostředky:


Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může žadatel podat odvolání k nadřízenému orgánu do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o jejím odmítnutí. Odvolání přijímá ředitelka školy. Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti postoupí ředitelka školy společně se spisovým materiálem zřizovateli-Krajskému úřadu Kraje Vysočina ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení.12. Formuláře:


Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.- k vyžádání

v ředitelně školy


13. Popisy postupů – návody při řešení životních situací:


na: http://portal.gov.cz (Vzdělávání, věda, výzkum)14. Předpisy:


Nejdůležitější používané předpisy


Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)


Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících


Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád


Vydané právní předpisy


Školní řád


Klasifikační řád


15. Sazebník úhrad za poskytování informací:


Jednostranná černobílá fotokopie formát A4

2 Kč

Jednostranná černobílá fotokopie formát A3

4 Kč

Oboustranná černobílá fotokopie formát A4

4 Kč

Oboustranná černobílá fotokopie formát A3

8 Kč

Jednostranná barevná fotokopie formát A4

3 Kč

Jednostranná barevná fotokopie formát A3

6 Kč

Oboustranná barevná fotokopie formát A4

6 Kč

Oboustranná barevná fotokopie formát A3

12 Kč

Poštovné a telekomunikační poplatky

Dle platných tarifů

Počítačový tisk

3 Kč za každý list

CD, DVD

20 Kč

Opis vysvědčení

100 Kč

Osobní náklady za zpracování informací

1. hodina zdarma

Osobní náklady za zpracování informací

120 Kč za každou další započatou hodinu


Úhrady jsou vybírány v hotovosti. Žadateli je vystaven doklad o zaplacení poplatku. Úhrada nákladů spojená s poskytnutím informací je příjmem školy.16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013